Rotsgebieden, steile rotswanden en regosolen (zwak ontwikkelde bodems) in ontginningsgebieden zijn een geschikte leefomgeving voor hooggespecialiseerde dieren- en plantensoorten. Steile rotswanden uit ongeconsolideerde rots zijn belangrijke broedplaatsen voor vogelsoorten die holen maken, zoals de oeverzwaluw of wilde bijen. Steile hellingen bieden nestplaatsen voor rotsbroedende vogelsoorten zoals oehoes, kauwen en torenvalken, terwijl bedreigde plantensoorten zoals de driedistel of het rozenkransje zich nestelen op rotsige heuvels en puinhellingen. Open gebieden met een regosol zijn waardevolle leefomgevingen voor talrijke soorten vogels, sprinkhanen, loopkevers en spinnen.