De watergebieden die men aantreft in groeven bestaan hoofdzakelijk uit riet, hoge groenblijvende grassen en wilgenbossen. Naast talrijke soorten slakken, libellen, amfibieën en andere insecten zijn het geschikte broedplaatsen die ook voldoende voedsel bieden voor specifieke vogelsoorten. De vaak beschutte vijvers zijn een bijzonder geschikte habitat voor libellen en amfibieën zoals de geelbuikvuurpad, de kamsalamander en de bruine pad. Meren fungeren als rustplaats en jachtgebied voor vogels zoals aalscholvers, blauwe reigers en de visdief.